Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer: VIKA Isolatietechniek gevestigd te Bellingwolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63324288, die de overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand met opdrachtnemer en worden uitsluitend door opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om werkzaamheden die worden verricht inzake alle isolatiewerkzaamheden, waaronder mede begrepen aanneemwerkzaamheden. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken, gereedschappen of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken, gereedschappen of gegevensdragers.
5. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
3. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de medewerkers van opdrachtnemer en zijn directie.
4. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
5. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
6. De onderliggende opdracht/overeenkomst –tezamen met deze algemene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer weer met
betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere
tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen terzake komen te vervallen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerder bepalingen van deze
algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in
deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden
‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanvang en duur
1. Elke overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de
door opdrachtgever ondertekenende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is
ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door
opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven Indien niet met een opdrachtbevestiging is
gewerkt, komt een overeenkomst tot stand en vangt het aan op het moment van
schriftelijke overeenstemming tussen partijen.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te
bewijzen.
3. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of
strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is
aangegaan.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan
de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product
waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is of de aangeboden dienst niet meer geleverd kan worden.
2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege, tenzij ander is aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het niet in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 5. Gegevens opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer
overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst,
tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer
te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het
moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang
kunnen zijn.
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of
namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook
indien deze van derden afkomstig zijn en is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende
schade.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten
en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking
stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever.
6. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde
bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de
overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met
tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering
van de overeenkomst.
2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig
handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor
het bereiken van enig beoogd resultaat.
3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en
uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door
opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van
opdrachtnemer wenselijk is.
4. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader
van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of
een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg
voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever
over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.
6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten
behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de
werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze
werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht,
zonder dat hiervoor een opdrachtbevestiging is vereist. De bepalingen van deze
algemene voorwaarden zijn op deze afzonderlijke overeenkomst van overeenkomstige
toepassing.
9. In de overeenkomst genoemde termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden
verricht gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een
termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op van opdrachtnemer en
mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Termijnen waarbinnen de
werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen
indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is
overeengekomen.
10. Indien opdrachtgever in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe
hij jegens opdrachtnemer is gehouden, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de
uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle
informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld
en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd
verkregen.

Artikel 8. Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat
opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die
verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op
overeengekomen wijze na te komen.
4. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het derde lid zich
voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk
op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen
uit overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware
er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Betaling en incasso
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de
overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan acht (8) dagen na
factuurdatum, in euro’s ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten
gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling
betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldverrekening.
Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de
nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht
vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente,
zijnde 1 %, tenzij de wettelijke rente hoger is in rekening te brengen, tot aan de dag van
algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorder voor de toerekening van de
betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen rente en incasso kosten worden voldaan.
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
opdrachtnemer verschuldigde, behoudens voor zover hij op grond van de wet daartoe de
bevoegdheid heeft. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op de artikelen
231 tot en met 247 van boek 6 Burgerlijk Wetboek is evenmin gerechtigd om de betaling
van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van
de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de
rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn
vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €
250,00.
6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel
van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van
opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door
opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te
stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere
uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen
opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
7. In geval een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de
werkzaamheden ten behoeve van gezamenlijk opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Het in het kader van de overeenkomst door opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van
opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer
gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud
valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden
beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om
het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij eventuele
uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voorzover
als nodig is, verbindt de opdrachtgever zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om
zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht
(blijken) te zijn.
4. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en deze
terug te nemen.

Artikel 11. Garantie en onderzoek
1. De door opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Kleine onvolkomenheden die
geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwaliteit de duurzaamheid, het uiterlijk van
het geleverde werk, vallen buiten de garantie.
2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het
gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te
verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere
garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
werkzaamheden.
3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van tien (10) jaren
na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders
schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen. Indien de door opdrachtnemer verstrekte
garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie
beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt versterkt, tenzij anders
wordt vermeld.
4. Uitgesloten van de garantie is:
– schade ontstaan als gevolg van gebrekkige dan wel geen ventilatie door
consument in de ruimte waar het werk is aangebracht;
– schade(s) welke niet terug te vorderen zijn op materiaal en/of montagefouten van
werk door VIKA Isolatietechniek uitgevoerd, externe invloeden, wijzigingen aan het werk,
reparaties en/of vernieuwingen door derden uitgevoerd;
– schade ontstaan als gevolg van gebrekkig metsel- en kitwerk door derden
aangebracht of niet juist aangebracht.
5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van
of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of
door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de
opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben
getracht aan te brengen, daaraan andere zake werden bevestigd die daaraan niet
bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe, indien
het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer
geen invloed op kan uitoefenen.
6. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het
moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering
schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken
dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking
daarvan, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in
staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in staat te stellen
een klacht te doen onderzoeken.
7. VIKA Isolatietechniek garandeert aan de consument dat eventuele gebreken in het werk
na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden
verholpen, tenzij dat redelijkerwijs niet aan hem is toe te rekenen, dan wel dat hij
aantoont dat het gebrek niet is ontstaan door VIKA Isolatietechniek bij uitvoering van het
werk. Het voorafgaande laat onverlet dat VIKA Isolatietechniek ook na de genoemde
perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de
wet. De garantie word gegeven voor een duur van 10 jaar.

Artikel 12. Reclame/ klachtenregeling
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag
dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie
waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het
gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon
ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van
opdrachtgever niet op, behoudens voor zover opdrachtnemer te kennen heeft gegeven
dat hij de reclame gerond acht.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of
opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet
(meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door
opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
4. In geval van een onterecht uitgebrachte reclame komen de kosten die daardoor zijn
ontstaan, daaronder tevens begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van de
opdrachtnemer, integraal voor rekening van opdrachtgever.
5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in
verband met de reclame.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
▪ de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden;
▪ de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel
deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
▪ redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of
andersoortige stagnatie.
6. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde
van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevende
ondergeschikten.
9. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak
aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
10. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is
de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever

Artikel 14. Vervaltermijn
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook
jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door
opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend
werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij
de daartoe aangewezen instantie(s).

Artikel 15. Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten,
waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of
derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn
voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van bescheiden pas weigeren
nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.
2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de
overeenkomst. Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen zijn
bijvoorbeeld: indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door vertraging aan de zijde van de
opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
3. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
opdrachtnemer kan worden gevergd.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.’
7. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling,
terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 16. Opzegging
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met
onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij
gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen
aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van
opdrachtgever eisen.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal
opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra
kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Ingeval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven –
ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid
waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen
danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer en
opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerderd met eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever
in rekening worden gebracht.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn
woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen
voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
4. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland en
vermeld op de website https://www.vika-isolatietechniek.nl.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie die geldig was ten
tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.
© VIKA Isolatietechniek